نگاهی به دو نمایش با محوریت ترنسکشوالیتی – بخش دوم

«آبی مایل به صورتی» نگاهی از بیرون گود و «خودکار بیکار» نگاهی از درون به موضوع تراجنسی‌ها در ایران