به‌زودی

توییتر همجنسگراستیزی و تراجنسی‌هراسی را ممنوع می‌کند