بخش دوم

من خودم را خواهم کشت

زوجِ همجنسگرای پناهجوی سوری که در آستانه‌ی اخراج از انگلیس قرار داشتند.