نخستین شاهزاده‌ی همجنسگرای آشکار هندی پیام خود را به جهان می‌دهد:

در پی عشق هستم و نه امتیاز