آیا تلگرام با دولت ایران همکاری می‌کند؟

شائبه‌های تازه در خصوص دخالت دولت ایران در اپلیکیشن تلگرام