تابوی «زن» بودن

«زن‌شدن» در دنیای امروز درد دارد، نترس!