نگاهی به کانال تلگرام «دیده‌بان زنان»

از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟

یا چه بوده است مراد وی از این ساختن‌ام؟