مدیر دفتر استانی حزب دموکراتیک خلق‌ها در استانبول و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی

لوانت پشکین بازداشت شد