همجنسگراستیزی، ریشه‌دار، رایج و در نهایت محکوم به نابودی است...