خواسته‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی

چرا کاندیداهای ریاست‌جمهوری به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بی‌اعتنا هستند؟