در جامعه‌ی ایران و درون جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی

چه عامل‌هایی موقعیت اجتماعی زن را با خطر مواجه می‌کند؟