شورش استون‌وال و ریشه‌ی تاریخی رژه‌ی افتخار اقلیت‌های جنسی