تغییر جنسیت، بیش از آن‌که مشکل‌گشا باشد، مشکل‌آفرین شد