کلیشه‌های جنسیتی نوجوانان را نسبت به خشونت پذیراتر می‌کنند