کنار هم می‌ایستیم و برای احقاق حقوقمان قدم بر می‌داریم