موضع‌گیری پارلمان اروپا علیه درمان اقلیت‌های جنسی

برای اولین‌بار