در دشواری تن

آیا رفتن به دکتر «زنان» کاری دشوار است؟