بر طبق تحقیقات جدید

نوجوانانی که با والدین خود ارتباط بهتری دارند دیرتر به سمت سکس می‌روند