کارزار تازه‌ی سازمان ملل متحد علیه قلدری علیه اقلیت‌های جنسی/جنسیتی

این پیام قهرمانانه‌ی سازمان ملل متحد، آشنای والدین سرتاسر جهان است که «کودکان نظاره‌گر کارهای شما هستند».