بیانیه‌ی سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران