رد دادخواست پایان‌دادن به ممنوعیت برگزاری رویدادهای اقلیت‌های جنسی

در ترکیه