دادگاه عالی هندوستان با بازبینی بخش ۳۷۷ قانون مجازات موافقت کرد

و موضوع را به قاضیان قانون اساسی ارجاع داد