هدیه‌ی نوروزی کارگاه خبر ژوپی‌آ:

انتشار کتاب تاریخ‌نگاری هومان